BOI Fair 20111 มีนาคม 2555

เกรทวอลลมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน BOI Fair 2011 เพื่อสะท้อนแนวคิดของการประหยัดพลังงานภายใต้คอนเซป "Going Green for the Future" และแนวคิดหลัก 3 ประการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)

ศาลาอำนวยการ
ศาลาอำนวยการทั้งหลังถูกสร้างจากแผ่นฉนวนเอนกประสงค์ระบบ Cliploc และ Solarslab เพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ โครงสร้างด้านบนออกแบบให้มีความโค้งมนสวยงามติดตั้งด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ศาลา บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
รูปแบบโครงสร้างอาคารเกิดจากการผสมผสานระหว่างบ้านเรือนไทยภาคกลางในอดีตและงานออกแบบอาคารสมัยใหม่
ในปัจจุบัน โดยใช้ฐานรากเข็มเหล็ก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานรากแบบใหม่มาใช้ทดแทนฐานรากแบบเดิม อีกทั้งยังสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในส่วนของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างและตกแต่ง
อาคาร เช่น การจัดห้องให้มีแสงสว่างเข้าถึงเพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร เป็นต้น และที่สำคัญอาคารสุธีเข็มเหล็ก สามารถรื้อถอน และนำกลับมาก่อสร้างใหม่ จัดแสดงโดมแบบถอดประกอบได้จากแผ่นฉนวนเอนกประสงค์ระบบ Cliploc และ Solarslab เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยทั้งแบบถาวร หรือที่พักชั่วคราวหากเกิดภัยธรรมชาติ

ศาลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศาลาแสดงนิทรรศการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ส่วน งานแสดงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือพีอีเอ สมาร์ทกริด โครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า ส่วนบ้านอัจฉริยะ (PEA Smart Home) บ้านแห่งอนาคตที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน สร้างจากแผ่นฉนวนเอนกประสงค์ระบบ Cliploc และ Solarslab มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดรวมทั้งแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้า มีระบบสื่อสารภายในบ้านระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถควบคุมและสั่งการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้จากระยะไกล สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กเพื่อใช้ภายในบ้าน และส่วนนิทรรศการกลางแจ้งดอกไม้เซลแสงอาทิตย์ (Solar Flower) กังหันลมผลิตไฟฟ้า โคมไฟกลางแจ้ง เป็นโคมไฟที่ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ตกแต่งให้แสงสว่างภายนอกพาวิลเลียน