Thailand's leader in sandwich panel insulation

กลุ่มบริษัท "เกรทวอลล" เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ 2524 ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีป้องกันความร้อนและแผ่นฉนวนสำเร็จรูประบบSandwich Panel สู่อุตสาหกรรมในประเทศไทยจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในปี พ.ศ.2531 จึงได้ย้ายโรงงานมาที่จ.ปทุมธานี พร้อมกับการก่อตั้งบริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัดและบริษัท เกรทวอลลอินซูเลชั่น จำกัดในภายหลัง เพื่อขยายกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

     

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเกรทวอลล สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างครบวงจร และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในด้านคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตย์

     
บริษัท เกรทวอลล (1988) เป็นผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพครบทั้งระบบตั้งแต่การผลิตจนถึงกระบวนการติดตั้งที่หน่วยงานของลูกค้า